Obsah

PROVOZNÍ ŘÁD KINA HEŘMANŮV MĚSTEC

 1. Provozovatelem kina je SPOKUL HM, p.o., Jiráskova 533, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 04819195.
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí.
 3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm filmů se zvukovým systémem Dolby Stereo SR, filmů z DVD a Blue Ray disků a digitálních filmů se zvukovým systémem Dolby Digital ve 2D nebo 3D verzi. Kapacita kina je 120 diváků. Minimální výši vstupného určuje distributor filmu.
 4. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny kina nebo v předprodeji, pozdější reklamace se nepříjímají. Zakoupenou vstupenku lze výjimečně vrátit v místě prodeje, nejpozději však před zahájením příslušného představení.
 5. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 20 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje.
 6. Pokladna je otevřena 1 hodinu před začátkem představení a uzavírá se 15 minut po zahájení programu.
 7. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.
 8. V případě 3D projekce je pro děti do 10 let nutný doprovod osoby starší 18 let.
 9. Před 3D projekcí obdrží každý divák při vstupu do sálu vždy pouze jedny 3D brýle, které jsou hygienicky ošetřeny a přezkoušeny. Divák je povinen 3D brýle udržovat v čistotě, neohýbat je a nedotýkat se jejich skel. 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi.
 10. Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Uvaděč divákovi při opuštění sálu brýle odebere a při návratu opět vydá. Po skončení představení každý divák opět odevzdá jedny 3D brýle.
 11. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené nebo znečištěné brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí způsobené nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.
 12. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 13. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
 14. V ceně vstupenky je již zahrnuta příslušná sazba DPH a zákonem stanovené příplatky (např. pro Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie).
 15. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 16. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci ve vlastním zájmu odchází ze sálu až po rozsvícení v hledišti. Chrání tím svou bezpečnost.
 17. V případě nedodání filmu nebo technických problémů na zařízení kina může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své délky.
 18. V promítacím sále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
 19. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví může divák, který není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále tuto skutečnost nahlásit pracovníkům kina, kteří jsou povinni sjednat nápravu.
 20. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

 

V Heřmanově Městci dne 1.9.2022

Dalimil Nevečeřal – ředitel organizace


 • Heřmanův Městec